سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
واحد فرهنگی آستانه مقدسه 
محقق 
1373/01/01 
1383/01/01 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قروه کردستان 
مدرس 
 
 
--